آدرس: تهران، مرزداران، خیابان البرز، البرز یکم، پلاک ۳۴/۱، واحد دوم شمالی

شماره تماس: ٠٢١٨٨٨٩۶٠٣۵ – ٠٢١٩١٠٠۶٠٣۵

کد پستی: ۱۴۶۳۸۶۴۶۱۴

مدیر مسئول: آقای سید کیوان نصرتی